HOD

MIN

SEC

Ako postupovať keď mi nesadla veľkosť?Tovar si môžete vymeniť, alebo vrátiť. Zo zákona máte nato 14 dní od doručenia.

14 dňová doba však nie je nato aby to niekto zneužíval, tovar ponosil a vrátil späť. (aj taký by sa bohužiaľ našli).

Tovar na vrátenie nesmie byť poškodený, nosený, nesmie zapáchať a musí mať na sebe všetky štítky, tak ako ste tovar aj dostali.
Ak by tovar nespĺňal niektorú z podmienok, tak ho nie je možné ani vymeniť ani vrátiť.

Ako teda postupovať?

1. Po zistení že tovar vám nevyhovuje nám napíšete mail na marcel@aranburu.sk, kde nás informujete o tovare, ktorý chcete vymeniť / vrátiť. Predmet mailu v tvare: výmena /vrátenie a číslo faktúry.

2. Následne nám tovar pošlite na našu adresu PrimaTT s.r.o., Hlavná 36, 91701, Trnava. (v žiadnom prípade neposielate balík na dobierku! )
     - Do balíka pripojíte kópiu faktúry
     - Ak ide o výmenu - krátky popis za ktorý tovar chcete vymieňať
     - Ak ide o vrátenie - číslo účtu na ktorý vám vrátime peniaze
3. Ihneď po príchode balíka na našu adresu vašu požiadavku vybavíme. Výmenu okamžite a vrátenie do 2 dní (ak ide o medzibankový prevod)
 

Reklamačný poriadok

– Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

– V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

– Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od dopravcu alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
– Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

– Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku ale ako doporučenú listovú zásielku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe a vyplnený Reklamačný formulár. Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete kliknutím na tento odkaz : REKLAMAČNÝ FORMULÁR

– Reklamáciu je potrebné zaslať písomne (poštou) na kontaktnú adresu: Primatt s.r.o.

Hlavná 36, 917 01 Trnava.
alebo na trvalom nosiči (napr. emailom na marcel@aranburu.sk)

– Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie vhodnou formou a v čo najkratšom čase vydá potvrdenie o jej vybavení. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.

– Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

– Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
-pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
-reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
– Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.